Choď na obsah Choď na menu
 


I. hodina

28. 9. 2009

Organizácia zdravotnej starostlivosti

Charakteristika: Systém zdravotnej starostlivosti

Zdravotníctvo: systém poskytovania zdrav. starostlivosti v celej šírke a obsahu od prevencie vzniku ochorení až po aktívne bezprostredné poskytovanie zdrav. starostlivosti.

 

Systém zdrav. starostlivosti tvorí

- riadiace organizácie: Ministerstvo zdravotníctva

                                    VUSCH

-Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti: Ambulancie, Nemocnice, Polikliniky

- Výrobcovia a zásobovateľské organizácie: Farmaceutické spoločnosti

Zásobovanie a distribúcia farmaceutických liečiv, zdravotného materiálu a pomôcok.

- Organizácie zabezpečujúce financie : Zdravotné poisťovne

 

Druhy a formy zdravotnej starostlivosti

 

Medzi základné druhy zdravotnej starostlivosti patria : Ambulantná a ústavná

Starostlivosť, v týchto základných druhoch sa poskytuje zdravotná starostlivosť rôznymi formami a to : Primárna zdravotná starostlivosť ( PZS)

                        Sekundárna  zdravotná starostlivosť ( SZS)

                        Následná zdravotná starostlivosť  (NZS)

 

Primárna zdravotná starostlivosť: Poskytuje lekár prvého kontaktu podľa svetovej zdrav. organizácie. Je to priama dostupná, komplexná, liečebno-preventívna starostlivosť o telesné a duševné zdravie, jednotlivca rodiny, spoločnosti, ktorá sa poskytuje bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, náboženstvo či spoločenské postavenie. V našej legislatíve sa používa ako základná ambulantná liečebno-preventívna zdravotná starostlivosť do ktorej patrí aj ďalšia odborná ambulantná a ústavná starostlivosť, návštevná služba, lekárska služba prvej pomoci, rýchla zdravotná pomoc. Súčasť tvorí zdravotno-preventívna starostlivosť je poskytovaná v spolupráci zo zamestnávateľom na ochranu zdravia zamestnancov pred chorobami z povolania a na prevenciu pred úrazmi.

 

Sekundárna zdravotná starostlivosť: je starostlivosť ktorá presahuje rámec primárnej zdravotnej starostlivosti , je preventívna, diagnostická a liečebná, poskytuje sa ambulantne ale aj ústavne, je poskytovaná na základe odporúčania lekára primárnej , sekundárnej alebo následnej zdravotnej starostlivosti .

Poskytujú ju odborný lekári, špecialisti ( internista, urológ...), Okrem týchto lekárov poskytuje sekundárnu zdravotnú starostlivosť aj iný špecializovaný pracovník (logopéd, kl. psychológie)  

 

Následná zdravotná starostlivosť: Nadväzuje na primárnu a sekundárnu zdravotnú starostlivosť, keď je potrebné v záujme dokončenia liečebného procesu alebo na zlepšenie zdravotného stavu pacienta.   

 

Ústavná všeobecná zdravotná starostlivosť : starostlivosť poskytovaná v lôžkových zariadeniach – oddeleniach ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta, a aj vtedy ak mu

Zdravotnú starostlivosť nemožno poskytnúť ambulantne.

Ústavná zdravotná starostlivosť v nemocnici na lôžku je sekundárnanásledná v štátnych a neštátnych zariadeniach. Neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti je lekárska starostlivosť a je poskytovaná vo všetkých troch formách, rovnako v ústavnej ako aj ambulantnej. Lekárnická starostlivosť zabezpečuje lieky a zdravotný materiál a individuálnu prípravu liečiv podľa predpisu , výdaj liekov. 

OŠETROVATEĽSTVO

 

Je náuka o uspokojovaní potrieb jednotlivcov – pacientov., ide o systém poskytovania ošetrovateľskej intervencie ( výkonu) týkajúcich sa telesného a duševného zdravia jednotlivca a skupiny, ktoré im pomáhajú samim starať sa o svoje zdravie. Ošetrovateľskú starostlivosť delíme na primárnu, sekundárnu a následnú ( terciálnu). Je poskytovaná v štátnych a neštátnych zariadeniach, zdravot. pracovníkmi alebo sestrami v tímoch .

 

 

ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIA TYPY

 

  1. Ambulantné : všetky ambulancia pre poskytovanie primárnej zdravotnej starostlivosti, všeobecný lekár, pediater, gynekológ, zubný lekár, závodná ambulancia, špecializované ambulancie- už aj v sekundárnej zdravotnej starostlivosti (ortopédia...), stanica lekárskej služby prvej pomoci, záchranná zdravotná služba- nepretržitá , neodkladná služba a starostlivosť na miestach kde je to potrebné vrátane dopravy (transportu)

ADOS- agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, komplexná ambulantná starostlivosť v domácom prostredí aj pôrodná starostlivosť.

Dialyzované strediská – sekundárna zdravotná starostlivosť v odbore nefrológia. Špecializované zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti súvisia s redukciou posteľového fondu a šetrením financií. Poskytuje sa v rámci jednodňovej starostlivosti a v denných stacionároch.

Poliklinika : zdravotné zariadenie, skladá sa z niekoľkých ambulancií, a má zariadenia vyšetrovacích a liečebných zložiek (laboratórií). Samostatné zariadenia spol. a vyšetrovacích zložiek.

Laboratória, vykonávajú skúšky, vyšetrenia moč, krv... v jednom alebo viacerých odboroch.