Choď na obsah Choď na menu
 


II. hodina

28. 9. 2009

2. Zdravotné zariadenia ústavnej starostlivosti: nemocnice ktoré delíme podľa rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na tri tipy :

Nemocnice s poliklinikou podľa rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti( najmenšia).

V nemocniciach 3 tipu (najväčšia) prebieha výučba, tieto nemocnice nazývame Fakultné.

Vysoko špecializovaný odborný ústav: napr. Národný onkologický ústav(Bratislava) – tento

ústav poskytuje sekundárnu a následnú starostlivosť zameranú na diagnostikovanie a liečbu chorôb, ktoré si vyžadujú náročné diagnostické vyšetrenia.

Liečebňa pre dlhodobo chorých: poskytuje liečebno-rehabilitačný a ošetrovateľskú starostlivosť o osoby zo zdĺhavými chorobami.

Zariadenie hospic: je zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje paliatívnu starostlivosť. Ide o ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť poskytovanú pacientom v terminálnom štádiu choroby. Cieľom je zmierniť utrpenie pacientov a zabezpečenie dôstojnej smrti.  

Geriatrické centrum : poskytuje špeciálnu liečebno-ošetrovateľskú starostlivosť osobám nad 65 rokov. Do geriatrického centra zaraďujeme aj geriatrické ambulancie, oddelenie (lôžko), opatrovateľské služby, geronto - psychiatrické oddelenie.

Psychiatrická liečebňa, nemocnica, stacionár a centrum pre liečbu drogovo závislých

Odborný liečebný ústav a sanatória: ústav pre liečbu TBC a pľúcnych chorôb, prírodné kúpele.

Iné zdravotnícke zariadenia: lekárne a výdajne zdravotných pomôcok.

Ďalšie zdravotnícke zariadenia : Vedecko-výskumné pracoviská, zariadenia na výrobu liekov a zariadenia na výučbu zdravotných pracovníkov.

 

 

Zdravotnícky pracovníci

 

Vykonávajú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s jej poskytovaním s odbornou spôsobilosťou, podľa stupňa dosiahnutého vzdelania a kategórie

1. Lekár: VŠ + atestácia

2. Zubný lekár VŠ + atestácia v odbore

3. Laborant: zdravotný alebo farmaceutický, SŠ, VOV, Mgr. prípadne medicínsko-technický laborant (VŠ).

4. Farmaceut: VŠ v odbore farmácia

5. Sestra : vykonáva zdravotnú starostlivosť s VŠ diplomovaná sestra,  príp. Mgr. BC

6. Pôrodný asistent : odborne spôsobilá BC, alebo získa vyššie odborné vzdelanie na SŠ (3r.)

7. Asistent v zdravotníctve : odborná spôsobilosť  a, VŠ II. Stupňa verejné zdravotníctvo b, vyššie odborné vzdelanie VOV diplomovaný asistent(hygieny, fizioterapie) c, asistent : úplné stredné vzdelanie( asistent výživy)

8. Technik : ukončené vyššie odborné vzdelanie VOV (zubný technik) príp. rôzny tech. Pracovníci s ukončeným odborným vzdelaním

9. Iný zdravotný pracovníci: ukončené VŠ, BC, Mgr. V odbore (logopéd, psychológ, špec. Pedagóg) + úplné stredné vzdelanie + osvedčenie o príprave na výkon v zdravotníctve 

10. Pomocný pracovník v zdravotníctve: stačí základné zdravotné vzdelanie (sanitár) .

 

 

Morálno – Etické črty zdravotníckeho pracovníka

 

Vyžaduje sa kombinácia predpokladov, ktorá sa viaže k zdravotníckemu povolaniu

- Odborné predpoklady : vzdelanie, vedomosti, technické zručnosti, celoživotné a sústavné samovzdelávanie

- Osobnostné emocionálne predpoklady : sebaovládanie, citová stabilita, schopnosť vcítiť sa do duševného stavu pacienta (empatia)

- Etické a morálne : slušné správanie, rešpekt, úcta, ľudskosť, taktnosť, neprenášanie vlastných starostí na pacienta.

- Sociálne : ochota pomáhať, schopnosť komunikovať, schopnosť byť zdvorilý 

- Charakterové : trpezlivosť, diskrétnosť

- Fyzické predpoklady: sila , zdravie

- Psychické predpoklady: zrelá a vyrovnaná osobnosť