Choď na obsah Choď na menu
 


IV. hodina

29. 9. 2009

Význam prostredia pre ľudský organizmus a zdravie

 

Ľudské zdravie môžu ovplyvňovať mnohé faktory prostredia napr.

-         životné prostredie, ktoré človeka obklopuje

-         pracovné prostredie, v ktorom človek pracuje

-         spôsob života človeka, životný štýl

-         genetické faktory, dedičnosť

-         zdravotníctvo, úroveň poskytovania zdrav. starostlivosti od ktorej závisí ľudské zdravie. V zaostalých krajinách sveta prevládajú v chorobnosti a úmrtnosti infekčné choroby a choroby z podvýživy. Oproti tomu vo vyspelých krajinách sveta nastal pokles chorobnosti a úmrtnosti na inf. choroby. V boji proti inf. chorobám sa pričinil komplexný imunizačný program (očkovanie) a kontrola (preočkovanie). Vďaka ochrannému očkovaniu sa už viac ako 30 rokov nestretávame s detskou obrnou, výskyt čierneho kašľa a osýpok sa znížil na minimum. V dôsledku trvale zhoršujúceho sa životného a pracovného prostredia, nevhodného životného šktýlu, nesprávnej výživy a nedostatočného pohybu sa zdrav. stav obyvateľstva v SR zhoršuje.

K najdôležitejším problémom zdrav. stavu v SR patria

-         stúpajúci trend vývoja srdcovocievnych ochorení ( tieto ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti v SR)

-         vzostup nádorových ochorení

-         stúpajúci počet diabetez

-         stúpanie úrazovosti a dopravných nehôd

-         zvyšujúci sa rast rizikových gravidít

-         rast počtu alergických ochorení (bronchiálna astma u detí, kožné exémy)

 

V životnom prostredí v ktorom žijeme môžu na zdravie negatívne pôsobiť tieto faktory

-         chemické: chemikálie (ťažké kovy – ortuť, olovo, kamium) a iné chem. látky s karcinogénnymi účinkami (formaldehyd)

-         fyzikálne: ionizujúce žiarenie, UV žiarenie (slnko) v nadmernom množstve, nadmerný hluk, otrasy, lasery (poškodenie zraku)

-         biologické: v živ. prostredí mikroorganizmy, ktoré môžu vyvolávať choroby, infekcie (baktérie, mikróby, streptokoky)

-         psychosociálne: psychická záťaž, vypätie, úrazy, nehody

 

 

Hygiena v zdravotných zariadeniach

 

Zdravotné zariadenia patria medzi špecifické zariadenia so zložitými vzťahmi medzi zdravotníkmi, pacientmi a návštevníkmi.

Medzi základné okruhy problémov v zdrav. zariadeniach radíme

-         problematika inf. ochorení: zravotníci prichádzajú pravidelne do styku s inf. chorobami a môžu sa pri výkone práce nakaziť, preto musia dodržiavať prísne zásady (napr. práca s biologickým materiálom, obozretnosť pri odbere krvy) najčastejším profesionálnym inf. ochorením je hepatitída B

-         neriaznivé pôsobenie chem. látok: ide najmä o pôsobenie dezinfekčných roztokov, ktoré majú dráždivé účinky, preto sú vo veľkej časti prof. ochoreniami, ktoré tvoria poškodenia kože ( kontaktný exém na rukách). Časté umývanie rúk súvisí s nadmerným vysýchaním kože. Kontakt s chemickými látkami, ktoré majú karcinogénne účinky (formaldehyd), aj prístup k cytostatikám musí spĺňať určité zásady ( cytostatiká sú lieky, ktoré sú schopné ničiť okrem chorých  aj zdravé bunky)

-         psychosociálne problémy: na zdravotníka často pôsobí pri výkone jeho práce vysoký stupeň psychickej záťaže a emocionálny stres. Známky stresu sa často prejavujú poruchami trávenia (hnačky, vracanie, depresia)

-         nebezpečenstvo úrazu: časté úrazy u zdravotníkov v súvislosti s týmto je zdravotník poučený o bezpečnosti a ochrane pri práci a musí tieto zásady dodržiavať (vhodná obuv) najčastejšie úrazy vznikajú pri dvíhaní ťažkých bremien (pacientov). Nebezpečenstvo požiaru, porezanie nástrojom, sklom.

-         nozokomiálne nákzy: infekcie ktoré vznikajú v priamom súvise s pobytom v nemocnici. Medzi nákazy radíme aj tie ktoré sa prejavia po prepustení do domáceho liečenia. Načastejšími nozokom. Nákazami sú respiračné (dýchacie) nákazy, pooperačné infekcie rán, infekcie močových ciest, novorodenecké hnačky .
Vznik nozokomiálných nákaz spôsobuje: nedostatočné hyg. vybavenie, nedodržanie hygieny nedisciplinovanosť, nezodpovednosť zdravotníkov.

 

Nedostatočná ošetrovateľská technika: porušovanie zásad pri preväzovaní rán, vysoká vnímavosť pacientov na ochorenia (znížená imunita).

Podceňovanie sterility, dezinfekcie a asepsy.