Choď na obsah Choď na menu
 


V. hodina

5. 10. 2009

Človek a jeho zdravie

 

Zdravie a choroba

Existuje viacero definícií, oficiálnou definíciou podľa WHO je: zdravie je stav úplnej fyzickej, psychickej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosti ochorenia alebo poruchy funkcie.

S pojmom zdravie súvisí úzko pojem choroba : je to medicínsky termín ktorým sa označuje porucha telesných a duševných funkcií vyúsťujúca do zníženej výkonnosti či skrátenia dĺžky života.

 

Prevencia ochorení : je neoddeliteľnou súčasťou zdravotníctva, zahŕňa opatrenia, cieľom ktorých je predchádzať zhoršeniu zdravia, vzniku choroby a trvalých následkov, prípadne smrti.

- Primárna prevencia : zahŕňa opatrenia zamerané na zabránenie ochorenia ( napr. očkovanie)

- Sekundárna prevencia : sa uplatňuje až pri ochorení , jej úlohou je čo najrýchlejšie zastavenie alebo úplné vylúčenie chorobného procesu.

- Následná (terciálna) prevencia :  sa začína  v sekundárnej prevencii, keď sa ochorenie nedalo zvládnuť bez následkov, jej cieľom je zabrániť vzniku následkov, poruchy zdravia alebo ich zmenšiť a navrátiť postihnutých do aktívneho života spoločnosti (napr. rehabilitácia , kúpele)

 

Význam zdravia pre jedinca a spoločnosť

Zdravie má pre jedinca obrovský význam čo vyplýva aj z definície zdravia. Zdravý človek sa cíti vo fyzickej, psychickej a sociálnej pohode, dokáže pracovať, tvoriť a uspokojovať svoje potreby.

Rovnako zdravie má veľký význam aj pre spoločnosť, preto že v zdravej spoločnosti sa môže vyvíjať zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú spoločnosť.

 

Úlohou spoločnosti je : upevňovať a udržiavať zdravie jednotlivcov. Zákon Národnej Rady SR o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s jej  poskytovaním presne definuje úlohy štátu a vymedzuje okruh spôsobilosti v účasti statovských organizácií a profesionálnych združení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť : sa stará o zdravie ľudu prostredníctvom štátu a neštátnych organizácií ako sú napr.

Zdravotné poisťovne, rôzne kontá, nadácie, ochranné spolky SČK, zväz invalidov ...

Je potrebné zdôrazniť: sám zákon nemôže nahradiť aktívny prístup jednotlivca k svojmu zdraviu.

Je chybné myslieť si, že iba zdravotní pracovníci a spoločnosť majú povinnosť starať sa o zdravie jednotlivca, to má byť predovšetkým záujem každého z nás.

V súvislosti s ochranou upevňovania zdravia vzniká po 2 sv. vojne organizácia, ktorá tieto úlohy plní v celosvetovom meradle – ide o svetovú zdravotnú organizáciu WHO, vzniká 7.4.1948

New Yorku.

Na Slovensku bol v tomto zmysle koncipovaný Národný program podpory zdravia NPPZ, ktorý schválila v r. 1991 vláda SR.

Z neho sa neskôr ďalšie : zdravie pre všetkých do r. 2000, zdravie v 21 stor.

 

Všeobecné príznaky ochorení

 

Príznaky ktoré sa viažu na pocity chorého, sú subjektívne. Objektívne príznaky nezávisia od pocitov chorého a zdravotnícki pracovníci ich môžu zistiť pri vyšetrení alebo pozorovaní chorého, ako prejav poruchy funkcie organizmu.

Príznaky sú nešpecifické: mnohoznačné, napr. únava, nechuť do jedla.

Príznaky  špecifické : charakteristické pre určité ochorenie. Sú takzvané hlavné, na základe ktorých možno chorobu diagnostikovať.

Syndróm: je označenie pre skupinu subjektívnych príznakov, ktoré charakterizujú určitý chorobný stav.

 

Subjektívne príznaky :

- Bolesť :  je subjektívny príznak . Je účelná, ak je varovným signálom, ktorý ak prekročí znesiteľnú mieru a dlho trvá, už je vyslovene škodlivá . Pri bolesti si všímame jej intenzitu, charakter, lokalizáciu a šírenie, časovú závislosť, podnety ktoré ju vyvolávajú, zhoršujú alebo zmierňujú.

- Únava: je subjektívny príznak prejavujúci sa ako pocit zníženej fyzickej a psychickej výkonnosti. Príznaky únavy sa môžu prejaviť slabosťou, zvýšenou psychickou dráždivosťou, nespokojnosťou a pod.

- Nechuť do jedla : je spojená s mnohými chorobami. Faktormi, ktoré majú vplyv na nechutenstvo, môžu byť stres, nevhodne upravená strava, ako aj porucha čuchového a chuťového zmyslu.

- Smäd : je pocit, ktorý vyvoláva potrebu piť. Existuje aj nadmerný smäd, ktorý núti chorého prijímať tekutiny bez ohľadu na potreby organizmu, naopak u starých ľudí sa zjavuje útlm alebo strata pocitu smädu, preto i nich musíme kontrolovať príjem tekutín a ponúkať im nápoje.

- Hlad : je nepríjemný pocit, ktorý núti človeka prijať potravu bez výberu jedla.

- Poruchy spánku (nespavosť) : je príznak, ktorý obťažuje jedinca. Pri nespavosti a budení sa zo spánku treba pátrať po príčine a poruchu spánku špecifikovať (prečo chorý nemôže zaspať, spánok je plytký, opakované  prebúdzanie sa v noci, veľmi krátky spánok, chorý sa skoro zobudí a už nezaspí)

- Nevoľnosť : je nepríjemný pocit spojený a nutkaním na vracanie, tlakom v nadbruší a zvýšeným slinením.

- Búchanie srdca: Zdravý človek nevníma činnosť svojho srdca, nepociťuje úder srdcového hrotu, prípadne len za určitých okolností (napr. pri strach, radosti) Búchanie srdca je zvyčajne príznakom porúch srdcového rytmu, chorého treba vyšetriť (EKG vyšetrenie)     

- Závrat : je pocit chorého, že sa točí okolie alebo on sám, závrat môže byť spojený s nevoľnosťou, vracaním, potením až kolapsovým stavom.

- Svrbenie : je nepríjemný pocit, ktorý dráždi na škrabanie, znáša sa horšie ako bolesť. Vyskytuje sa pri kožných chorobách, chorobách pečene a žlčových ciest, cukrovke, zlyhaní obličiek.

- Záha : je nepríjemný pocit v nadbruší vyžarujúci pozdĺž pažeráka až do krku. Má charakter tlaku. Často býva príčinou nadmerné množstvo žalúdočnej kyseliny.

 

 

Objektívne príznaky:

Tieto príznaky sa prejavujú nezávisle od pocitov, ktoré môžu zistiť zdravotnícky pracovníci.

 

Poruchy vedomia:   

- Somnolencia . sa prejavuje ako zvýšená ospalosť.

- Sopor : je hlbšia porucha vedomia, pri ktorej možno chorého prebrať silnejšími podnetmi.

- Kóma : je stav bezvedomia, z ktorého nemožno prebrať chorého ani bolestivým podnetmi.  

- Mdloba, synkopa, kolaps: krátkodobá strata vedomia (následkom nedokrvenia mozgu) .

- Delírium (blúzniaci stav) sa prejavuje nepokojom a halucináciami. (následkom horúčkovitého stavu)

 

Poloha chorého: závisí od celkového stavu a charakteru ochorenia

- Aktívna poloha: je taká, ktorú chorý na posteli zaujal sám.

- Pasívna poloha : nie je výsledkom vôle pacienta, je ovládaná zákonmi tiaže, zaujíma sa pri poškodení zdravia a vyžaduje zmenu zdravotnými pracovníkmi.

- Vynútená poloha : je taká ktorú si vyhľadáva chorý sám

- Vzpriamená poloha : chorý si pri nej sadá na posteľ a spúšťa nohy nadol.

- Poloha na boku  

- Poloha na chrbte  

- Poloha na bruchu

  

Obrny : sú organicky podmienené poruchy svalovej výkonnosti. Obrna môže byť neúplná (paréza) alebo úplná (pelégia)

Poruchy hybnosti kĺbov: sa zvyčajne prejavujú na celkovom výzore chorého.

 

Výraz tváre : môže tiež odrážať chorobný stav a tak napomôcť stanovenie diagnózy ( napr. pri zvýšenej činnosti štítnej žľazy sú vystúpené očné buľvy a výraz tváre je ustrašený)

Dýchavica: patrí medzi subjektívne aj objektívne príznaky, namáhavé dýchanie na chorom možno pozorovať (objektívny príznak), zároveň chorí vníma dýchavicu ako pocit nedostatku vzduchu (subjektívny príznak)

Sputum (hlien): obsahuje produkty aktívnej sekrécie bronchiálnych žliaz

Vykašliavanie krvi: znamená zjavenie sa krvi v spute

Porucha prehĺtania: môže byť subjektívnym (chorý má pocit ťažkého prehĺtania) alebo objektívnym príznakom (chorí sa zakuckáva, pri pití vytekajú tekutiny nosom, pre ochabnutosť mäkkého podnebia)

Vracanie

Čkanie

Vyprázdňovanie stolice: základná fyziologická funkcia

Zápcha: namáhavé vyprázdňovanie pri tuhej stolici

Hnačka: časté vyprázdňovanie riedkej stolice

Močenie: vyprázdňovanie moču

Koža

 - farba kože: koža môže byť bledá pre nedostatočné prekrvenie

 - cyanóza: červenofialové sfarbenie viditeľných slizníc a akrálnych častí tela. Centrálna cyanóza (vrodené chyby srdca), periférna cyanóza (vznik pri funkčnej poruche prekrvenia)

 

 

 

Rodina

 

- komunita navzájom príbuzensky spätých ľudí (matka, otec, deti ...)

Typy rodín:

komunálna rodina – pár bez uzavretého manželstva

nedospelý rodičia – pár pod vekovou hranicou 18 r.

homosexuálna rodina – pár rovnakého pohlavia

zmiešaná rodina – pár s uzavretým manželstvom a deťmi z predošlých vzťahov

 

Zdravotný stav rodiny: odvíja sa od stupňa vzdelania, počtu zdravotných návykov oboch rodičov, hygienickej úrovne, bývania a celkového životného štýlu (výživa, aktivity, ...)

Zdravotný stav rodiny: môže ovplyvniť dedičný faktor (cukrovka)

Úlohou zdravej rodiny je informovať, motivovať a podporovať prijatie zdravého životného štýlu.