Choď na obsah Choď na menu
 


VI. hodina

15. 10. 2009

ANATÓMIA POHYBOVÉHO SYSTÉMU

 

Pohybový a podporný systém tvoria neoddeliteľný celok – tvoria ho: chrbtica s DK a HK a ich pletencami, patria sem kosti týchto častí tela, kĺby, svaly a cievy

 

KOSŤ

·        Tvrdé, do istej miery pružné spojivové tkanivo

·        Tvorí ho základná kostná hmota – mineralizovanákostné bunky uložené v dutinách základnej hmoty

·        Základná hmota kosti má dve zložky: organickú – zabezpečuje pružnosť

                                                    Anorganickú – vápnikové a horčíkové soli – tieto soli sa môžu z kostí uvoľňovať napr. do krvi

Stavba kosti:

·        Na povrchu kosti je väzivová obal – okostica ( nenachádza sa na kĺbových koncoch)

·        Vo vnútri kosti je kostná dreň – v nej sa tvoria červené a biele krvinky

·        Podľa štruktúry rozoznávame kosti:

o        vrstvovité kosti (tvoria väčšinu kosti)

o        vláknité kosti ( tvoria výbežky a drsnatiny)

·        Podľa tvaru delíme kosti na:

o        dlhé kosti ( stehnová kosť, ramenná kosť)

o        krátke kosti ( zápästné kosti)

o        ploché kosti (lopatka, mostík)

o        kosti nepravidelného tvaru (sánka)

Funkcia kostry:

·        Obklopuje a chráni vnútorné orgány

·        Tvorí oporu tela a spoločne so svalmi umožňuje pohyb človeka

·        Rozlišujeme kostru hlavy, trupu a končatín

 

KOSTRA LEBKY

·        Mozgová časť lebky : tvorí pevné puzdro pre mozog , skladá sa z lebečnej spodiny a lebečnej klenby

·        Lebečnú klenbu tvoria: záhlavná kosť, temenná kosť a čelová kosť

·        Lebečnú spodinu tvoria: spánková kosť, klinová kosť, čuchová kosť

·        Tvárovú časť lebky tvoria tieto kosti:  nosová kosť, jarmová kosť, slzná kosť, podnebná kosť, sánka, čeľusť, čerieslo

·        Kosti lebky sú spojené švami – vencovitý šev, šípový šev, lambdovitý šev, šupinový šev

KOSTRA CHRBTICE

·        Zložená z 33 – 34 stavcov

·        Je zložená z 7 krčných stavcov

·                         12 hrudníkových stavcov

·                          5 driekových stavcov

·                          5 krížových zrastených do krížovej kosti

·                          4-5 stavcov kostrče, ktoré sú zrastené do kostrče

·        Medzi stavcami sú medzistavcové platničky

·        Chrbtica je za fyziologických podmienok dvojito esovito prehnutá

 

 

KOSTRA HRUDNÍKA

·        Základnú stavbu hrudníka tvoria: rebrá, hrudníkové stavce, mostík

·        Hrudník sa skladá z 12 párov rebier, z toho:

·        7 párov je priamo pripojených na mostík – sú to pravé rebrá,

·        ďalšie 3 páry rebier sa nepripájajú priamo na mostík, ale na susedné vyššie rebrá – sú to teda nepravé rebrá

·        posledné 2 páry rebier sú voľné – končia medzi svalmi brušnej steny

·        hrudník tvorí funkčný celok, ktorý ohraničuje hrudníkovú dutinu a tvorí kostenú schránku hrudníkových orgánov ( srdca a pľúc)

KOSTRA KONČATÍN

·        kostra hornej končatiny a jej pletenca

·        pletenec HK tvorí :lopatka, kľučná kosť a

·        ramenná kosť

·        lakťová kosť a vretenná kosť – kosti predlaktia

·        zápästné kosti

·        záprstné kosti

·        články prstov

·        kostra dolnej končatiny a jej pletenca

·        pletenec DK tvoria: panvová kosť

·        stehenná kosť

·        jabĺčko

·        píšťala a ihlica – kosti predkolenia

·        predpriehlavkové kosti

·        priehlavkové kosti

·        články prstov

 

Chrupka je druh spojiva, ktorá sa skladá z buniek, medzibunkovej hmoty a vláken (kolagénových a elastických), neobsahuje cievy ani nervy. Kryje kosť v oblasti kĺbov.


SPOJENIA KOSTÍ

·        tvoria ich kĺby – kĺb je spojenie dvoch alebo viacerých kostí dotykom plôch pokrytých chrupkou

·        zloženie kĺbu: kĺbová hlavica, kĺbová jamka, kĺbové puzdro

·        na niektorých miestach je puzdro spevnené väzmi – zabraňujú nesprávnemu kĺzaniu dotykových plôch

·        kĺbová dutina obsahuje číru väzkú tekutinu – kĺbový maz – chráni kĺb pred opotrebovaním, zvlhčuje trecie plochy kĺbových koncov kostí

·        kĺbové puzdro je dobre prekrvené a inervované

·        pohyby v kĺbe zabezpečujú svaly

·        delenie kĺbov: podľa počtu kostí: jednoduché a zložité (napr. kolenný kĺb)

·        podľa tvaru dotykových plôch: guľovité, sedlové, kladkové, valcové, ploché a pod.

·        ramnený kĺb, lakťový kĺb, kĺb zápästia, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb,


SVALY

·        zabezpečujú pohyb organizmu a pohyblivosť orgánov v tele

·        v svalovom tkanive sú svalové bunky, okrem nich aj väzivo, ktoré zabezpečuje prísun živín a látkovú výmenu

·        cytoplazma svalových buniek obsahuje jemné bielkovinové vlákenká – myofibrily – sú zodpovedné za to, že sval má schopnosť zmrštenia – kontrakcie

·        typy svalového tkaniva

·        hladké svalové tkanivo: základom tejto svaloviny sú myocyty – svalové bunky

·        práca hladkého svalu nie je riadená centrálnou nervovou sústavou, je typická rytmickým stiahnutím a uvoľnením

·        u stavovcov zabezpečuje napr. peristaltické pohyby tráviacej sústavy, ktoré posúvajú potravu ďalej

·        ide o orgánovú svalovinu

·        priečne pruhované svalstvo – kostrová svalovina : netvoria ju bunky, ale svalové vlákna – tie sú zoskupené do svalových snopčekov,  snopcov spojených väzivom

·        sval pokrýva fascia – väzivový obal

·        kostrové svalstvo je upevnené ku kostiam a tak umožňuje ich pohyb

·        tvorí základ svalstva končatín, trupu a žuvacích svalov

·        pohyb priečne pruhovaného svalu je na rozdiel od hladkého svalu pod kontrolou vôle

·        srdcová svalovina

·        charakteristická pre srdce

·        pripomína do určitej miery priečne pruhovanú svalovinu, je zložená z buniek, ktoré majú v cytoplazme priečne pruhované myofibrily

·        kontrakcie srdcovej svaloviny sú nezávislé na vôli

 

Prehľad najdôležitejších svalov ľudského tela

Svaly hlavy
Tvoria dve funkčné skupiny: žuvacie a mimické svaly.
Žuvacie svaly majú za úlohu pohybovať sánkou. Patria k nim spánkový sval, žuvací sval  a dva krídlové svaly.
Mimické svaly sa pripájajú na kožu
tváre. Pri kontrakcii pohybujú kožou a dodávajú tvári výraz. Patria k nim očný kruhový sval, ústny kruhový sval, trubačský sval a ďalšie menšie svaly.

Svaly krku
Táto skupina svalov zabezpečuje úklony a predklony hlavy. Sú uložené do niekoľkých vrstiev. Najvýraznejšími sú pravý a ľavý kývač hlavy.

Svaly hrudníku
Sú tiež uložené vo vrstvách. Vonkajšia vrstva spája hornú končatinu s hrudníkom a vnútorná vrstva tvorí svaly steny hrudníka. K vonkajšej vrstve patria veľký prsný sval , malý prsný sval a predný pílovitý sval. Svaly steny hrudníka tvoria vonkajšie a vnútorné medzirebrové svaly. Kontrakciou vonkajších medzirebrových svalov sa dvíhajú rebrá, sú to teda svaly vdychové. Vnútorné medzirebrové svaly sú výdychové, sťahujú rebrá na pôvodné miesto.
Svaly brucha
Sú to ploché svaly, ktoré tvoria stenu brušnej dutiny. Patria k nim vonkajší a vnútorný šikmý sval brucha, priečny sval brucha a priamy sval brucha.
Svaly chrbta
Sú uložené v niekoľkých vrstvách pozdĺž chrbtice. Povrchovo sú uložené napr. lichobežníkový sval  a najširší sval chrbta. Pod ním sú uložené zadné pílovité svaly.

Svaly hornej končatiny Sú veľmi početné a tvoria ich svaly ramena, svaly predlaktia a svaly ruky. K svalom ramena patria deltový sval, podlopatkový sval, dvojhlavý sval ramena, trojhlavý sval ramena. Medzi svaly predlaktia patria lakťový ohýbač zápästia, ramennovretenný sval. Svaly ruky sú drobné a zabezpečujú presné pohyby prstov.

Svaly dolnej končatiny Umožňujú chôdzu. Tvoria ich štyri skupiny: bedrové svaly, stehnové svaly, svaly predkolenia, svaly nohy.

Bedrové svaly zabezpečujú pohyb v bedrovom kĺbe. K nim patria bedrovodriekový sval, najväčší sedací sval, stredný sedací sval a najmenší sedací sval.

Stehnové svaly zabezpečujú pohyb v kolennom a bedrovom kĺbe. K nim patria štvorhlavý sval stehna, krajčírsky sval, dvojhlavý sval stehna, poloblanitý sval  a pološľachovitý sval.

Svaly predkolenia pohybujú nohou a prstami. Patria k nim predný píšťalový sval, vystierače palca, trojhlavý sval lýtka. Trojhlavý sval lýtka sa pripája na pätovú kosť Achilovou šľachou.

Svaly nohy. K nim patria svalové skupiny palca, malíčka a kĺbové svaly nohy. Zabezpečujú klenbu nohy.

 

 

OCHORENIA POHYBOVÉHO SYSTÉMU

 

rozlišujeme získanévrodené deformácie pohybového systému

Získané deformácie

predstavujú rozsiahlu skupinu ochorení pohybového systému

príčiny

·        sú rôzne, najčastejšie sú: úraz, zápal, nesprávne návyky

·        postihnuté môžu byť kosti, svaly aj väzy

·        výsledkom je vždy trvalé nesprávne postavenie časti tela

·        najobávanejšou príčinou sú svalové kontraktúry – stiahnutia alebo skrátenia svalov – s tým býva spojené skrátenie väzov, oslabenie svalstva

·        vážnou príčinou je imobilizácia – nehybnosť chorého na posteli

·        rovnako nesprávne držanie tela a sedenie môže vyústiť do trvalej deformácie

·        najdôležitejšia je prevencia – predchádzanie chorobným stavom (napr. u nehybného chorého je dôležité polohovanie, možno využiť tri základné polohy: poloha na boku, bruchu a chrbte.)

Podľa závažnosti stavu rozoznávame 3 stupne deformácií:

1. Stupeň – nesprávne držanie chorý dokáže vyrovnať vlastným úsilím

2. Stupeň  - na vyrovnanie deformácie je potrebná ortopedická pomôcka (napr: vložky pri plochej nohe)

3. Stupeň – deformáciu nemožno aktívne ani pasívne vyrovnať  a spravidla je potrebná operácia

 

Získané deformácie chrbtice

·        Vznikajú ako následok nesprávneho držania tela, alebo ako následok chorobných procesov napr. zápalové ochorenia, úrazy

·        Deformácia chrbtice môže vzniknúť v predozadnej rovine napr. nadmerné ohnutie dopredu alebo dozadu) alebo v bočnej rovine napr. vybočenie do strany – skolióza

·        Prevencia a liečba: spočíva v zlepšení funkcie svalstva (cvičenie), správnom dýchaní, používaní podporných pomôcok, ak táto liečba nie je úspešná – nastupuje chirurgická

Získané deformácie HK

·        Vznikajú často následkom úrazu, zriedka ako následok zápalových ochorení

·        Úraz HK môže byť príčinou poškodenia kostí (zlomeniny), svalov, šliach (natiahnutie alebo aj roztrhnutie šľachy), nervov a ciev

·        Dlhodobá imobilizácia v lakťovom kĺbe sadrou pri zlomenine môže byť príčinou tzv. ohnutého lakťa

·        Prevenciou je skrátenie času imobilizácie, liečba spočíva v rehabilitácii

·        Obrny: pri obrne lakťového nervu vzniká pazúrovitá ruka, pri obrne stredného nervu opičia ruka a pri obrne vretenného nervu previsnutá ruka – pripomína labutí krk

·        Prevencia a liečba: intenzívna rehabilitácia, polohovanie končatiny

·        Pri úplnom prerušení nervu – chirurgické ošetrenie

·        Závažné úrazy HK môžu byť príčinou straty časti alebo celej HK – ide o tzv. traumatické amputácie. Veľké amputácie (ruky, predlaktie, v ramene)vyžadujú spoluprácu chirurga, ortopéda a protetika

Získané deformácie dolnej končatiny

·        Príčiny: úrazy, zápalové ochorenia, nádorové ochorenia

·        Závažným zápalovým ochorením sú chabé obrny – vznikajú ako následok prekonanej detskej miechovej obrny, postihnutý má stiahnuté svalstvo, v ďalšom štádiu ochabnuté až úplne ochrnuté, aj napriek rehabilitácii sú následky často trvalé

·        Pri poškodení obvodových nervov úrazom môžu tiež končatiny ochabnúť až ochrnúť, liečba musí začať čo najskôr, polohovanie a intenzívna RHB

 

 

Zápalové ochorenia kostí, kĺbov a šliach

 

Zápal kostnej drene – vzniká ako následok úrazu pri otvorených zlomeninách

·        Môže vzniknúť aj šírením zápalu z okolia alebo u chorých s infekčnou chorobou

·        Zápal môže prejsť do chronického štádia, vtedy býva ochorením na celý život

·        Liečba: miestne ošetrenie, podávanie ATB a podporných liekov

Hnisavý zápal kĺbov:  vzniká ako následok úrazu, najväčším nebezpečenstvom je možnosť vzniku trvalej nehybnosti kĺbu tzv. stuhnutia

·        Liečba je chirurgická, imobilizácia a potom RHB

TBC kostí a kĺbov – výskytuje sa zriedka, liečba sa riadi princípmi liečby TBC

Zápal šľachovej pošvy – vzniká z otvoreného poranenia alebo šírením zápalu z okolia

·        Liečba spočíva v znehybnení končatiny a podávaní ATB, ak šľacha odumrie – potrebná je operácia

Reumatoidná artritída – chronické zápalové ochorenie kĺbov, prejavuje sa bolestivosťou, stuhnutosťou a svalovou slabosťou, liečba spočíva v podávaní analgetík, protizápalová liečba, postihnuté kĺby sa precvičujú niekoľkokrát denne

Degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice

Osteoartróza – nezápalové ochorenie kĺbov, ktoré sa vyznačuje degeneratívnymi zmenami kĺbovej chrupky, najčastejšie postihuje bedrový kĺb a kolenný kĺb, prejavuje sa bolestivosťou

Artróza medzistavcových kĺbov – rozvíja sa hlavne na miestach, kde sú poruchy zaťažujúce chrbticu napr. skolióza, poúrazové zmeny

Degenerácia medzistavcových platničiek – diskopatie – sú choroby chrbtice prejavujúce sa okrem zmien na platničke a chrbtici aj nervovými poruchami

Metabolicky podmienené choroby kostí

Ide o choroby kostry, príčinou ktorých je narušený metabolizmus kostí. Patria sem:

Osteoporóza – rednutie kostí – z kosti sa stráca vápnik a kosť sa stáva preriednutá, je menej pevná a má sklon k zlomeninám, postihuje najmä ženy po klimaktériu

Osteomalácia – mäknutie kostí – nedostatočná mineralizácia novovytvoreného kostného tkaniva, vzniká pri nedostatku minerálnych látok – vápnika a forsforu v strave alebo sa z organizmu strácajú pri chorobách obličiek

 

 

VRODENÉ DEFORMÁCIE POHYBOVÉHO SYSTÉMU

 

Deformácie dolných končatín

 • Na palcoch býva syndaktýlia – zrastenie palcov,
 • polydaktýlia – nadmerný počet palcov
 • Na palcoch sa môže vyskytovať aj ohnutie palca na stranu, najčastejšie vbočením – hallux valgus
 • Vrodené plantárne ohnutie nohy – pes calcaneus,
 • vysoká klenba nohy
 • vrodená plochá noha- pes planus congenitus
 • Vbočená a vybočená plochá noha – môže byť vrodenou ale aj získanou deformáciou. Liečba a prevencia: dieťa nemá chodiť po tvrdej rovnej podložke, odporúča sa chôdza naboso po nerovnom teréne, tráve, piesku s kamienkami
 • Veľký význam má pre podporu klenby nohy – správna obuv, dôležité sú ortopedické vložky, cvičenie (chôdza na palcoch a vonkajšej hrane nohy – posilňuje sa tým svalstvo)
 • Týmito deformáciami sa zaoberá ortopédia

 

Vrodená luxácia bedrového kĺbu

– výskyt je častejší u dievčat, u nás sa robí dispenzarizácia novorodencov a prakticky do 6 mesiacov sa podarí odhaliť včas tzv. preluxáciu, keď je možné zhojenie vkladaním plienok medzi DK na docielenie postavenia, nohy od seba – abdukcia

 

Deformácia krčka stehnovej kosti

– prejavuje sa únavnosťou, ak postihuje oba krčky, kačacia chôdza, typické sú bolesti pri chôdzi

 

Medzi ďalšie deformácie nôh radíme:

nohy do X – napr. u detí pri rachitíde, alebo dlhým státím pri obezite , Nohy do O

 

Deformácie hornej končatiny

 • Tažkou deformáciou je nevyvinutie HK – amélia, alebo nedokonalé vyvinutie HK
 • Vrodené zrastenie kostí predlaktia – vyvoláva poruchy pohyblivosti, liečba je operačná
 • Vrodené deformácie prstov na ruke – zrastenie prstov, nadmerný počet prstov

 

Vrodené deformácie chrbtice

Závažné sú rázštepy chrbtice, ktoré vznikajú pri neúplnom uzavretí časti základov kostí. Pri veľkých rázštepoch môže prepadnúť obsah chrbticového kanála. Liečba je chirurgická

Rázštep stavcového oblúka – spina bifida

 

Vrodené deformácie hrudníka
Radíme sem vtáčí hrudník, lievikovitý hrudník. Vyskytujú sa len zriedka. Pri lievikovitom hrudníku väčšieho rozsahu – chirurgická korekcia

 

Vrodené kontraktúry svalov

Ide o skrátenia alebo stiahnutia svalov – vyvolávajú chorobné postavenie častí tela. Napr. skrátenie kývača hlavy – tortikolis . Chorý má naklonenú hlavu k plecu chorej strany a brada mieri k zdravej strane. Liečba spočíva v pasívnom uvoľňovaní skráteného svalu a neskôr v operácii